✓ Gratis verzending voor 18:00 besteld is morgen in huis! ✓ 2 jaar garantie ✓ 14 dagen bedenktijd

Artikel 1: Identiteit van de onderneming OMNITAIR
Albert Cuypstraat 20-3
1072CT Amsterdam
085-0603020
p.stols@ominitair.com
KVK-nummer: 65487397
BTW-nummer: NL002266495B39

Artikel 2: Toepassing
Alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van de OMNITAIR aangeboden producten zijn 
onderworpen aan de op dat ogenblik geldende versie van onderstaande algemene handelsvoorwaarden. Regelingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn niet toegestaan tenzij het gaat om individuele afspraken of indien deze regelingen uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. U kunt de algemene handelsvoorwaarden ook ten allen tijde op http://www.omintair.nl raadplegen. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3: Bestelling en levering
Bij een bestelling wordt een overeenkomst gesloten tussen u en
OMNITAIR
Albert Cuypstraat 20-3
1072CT Amsterdam

Bevoegde vertegenwoordiger   : Propère Stols 
KVK-nummer                             :  65487397

De algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u consument, onderneming of handelaar bent. Voorstellen en aanwervingen op de website zijn geen bindende aanbiedingen. De bestelling wordt bindend zodra, de knop ‘Nu betalen’ wordt geactiveerd. Tot dan kunt alle gegevens en goederen in uw winkelwagen wijzigen. Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling met een automatisch gegeneerde e-mail.. Een koopovereenkomst komt pas tot stand door de uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod. Uw bestelgegevens en onze algemene handelsvoorwaarden worden u via e-mail toegestuurd.

Wanneer de goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant hieromtrent behoorlijk geïnformeerd en reeds gedane betalingen worden terugbetaald. OMNITAIR is in dergelijke gevallen niet verplicht om de levering uit te voeren. OMNITAIR behoudt zich het recht voor om een qua kwaliteit en prijs evenwaardige prestatie aan te bieden.

Indien de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, geven wij geen uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding van uw bestelling; in dit geval komt er ook geen overeenkomst tot stand. Wij zullen u hieromtrent onmiddellijk op de hoogte stellen en u de reeds gedane betalingen terugbetalen.

Leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk als zijnde bindend zijn bevestigd. Schadevergoeding wegens laattijdige levering is in elk geval uitgesloten voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Artikel 4: Herroepingsrecht
Indien u een consument bent(een natuurlijke persoon die een bestelling opgeeft voor doeleinden die
overwegen noch met u beroeps-noch zelfstandige beroepsbezigheid in verband kunnen gebracht worden), kunt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen beroep doen op het herroepingsrecht U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van de door u aangestelde derden, behalve de vervoerde, de goederen in ontvangst heeft genomen; of in geval van deelleveringen, vanaf de dag waarop u het laatste deel van de zending of het laatste stuk in ontvangt heeft genomen. Om u herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons:

OMNITAIR
E-mail:
p.stols@omnitair.com

Middels een duidelijk kennisgeving via een e-mail op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van een bijgevoegd retourformulier bij uw bestelling. Indien u van deze mogelijk gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk via een e-mail een bevestiging dat wij deze herroeping ontvangen hebben.

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten die ontstaan wanneer u geopteerd hebt voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij u kennisgeving aangaande de herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Deze terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingsmodaliteit als degene die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere afspraak wordt gemaakt. In geen geval wordt u wegens deze terugbetaling een vergoeding aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren uit te voeren tot wij de goederen terug ontvangen hebben,

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis hebt gesteld terug te zenden of te bezorgen. De termijn wordt beschouwd in acht te zijn genomen wanneer u de goederen voor het verstrijken van de periode van veertien dagen terugstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de producten.

Met betrekking tot de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u de kennisgeving aangaande de uitoefening van uw herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt. U dient alleen voor een eventueel waardeverlies van de goederen in te staan, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een niet noodzakelijke, door u uitgevoerde controle van aard, eigenschappen en werkingswijze van de goederen.

Artikel 5: Uitsluiting van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend:

 •  Indien de goederen op individueel verzoek of volgens wensen van de klant geproduceerd werden, of
 • Indien het om op maat afgesneden metergoed gaat, of
 • Indien de goederen op grond van hun aard een onlosmakelijk geheel met andere goederen vormen of om andere redenen niet voor terugzending in aanmerking komen, of
 • Indien het om bederfelijke goederen gaat of wanneer de vervaldatum overschreden wordt, of
 • Indien het om verzegelde goederen gaat die met het oog op de bescherming van de gezondheid of hygiëne niet voor teruggave in aanmerking komen wanneer de verzegeling na de levering verwijderd wordt. 

  Artikel 6: Retourneren
  Het recht om het product te retourneren is alleen van toepassing indien het product en de verpakking in dezelfde staat teruggezonden kan worden als waarin het is afgeleverd. Het is alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

  U bent verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. OMNITAIR adviseert de koper het product met het bijgeleverde retourformulier terug te zenden. De kosten hiervoor zijn voor de koper zelf. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

  Artikel 7: Vrijwaring en aansprakelijkheid
  Wij stellen alles in werk om zo accuraat en gedetailleerd mogelijk productinformatie te verstrekken. Evenwel kunnen er zich verschillen voordoen tussen de afbeelding van het product en het geleverde product. In het bijzonder na vernieuwing van het assortiment kan het gebeuren dat het uiterlijk en de eigenschappen van de producten veranderingen hebben ondergaan. Deze veranderingen worden niet als gebrek beschouwd wanneer die veranderingen redelijk zijn voor de klant.

  Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de levering van de goederen. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Bij aanvaard gebrek is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de herstelling van de vastgestelde gebreken en eventueel vervanging van deze artikelen, mocht herstelling onmogelijk zijn of de kosten van de herstelling buiten verhouding zijn, dit met volledige uitsluiting van elke mogelijk gevolgschade in hoofde van de klant.

  Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffend product onmiddellijk te staken en voorst al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van ontvankelijkheid van de klacht.

  De garantie of vrijwaring van verborgen gebreken is vervallen in geval van bewerking, verandering of herstelling door de klant of derden. Elke door ons voor bepaalde artikelen verleend verkoper garanties, blijven van kracht naast de vordering voor materiële of juridische gebreke. Details aangaande de inhoud van deze garanties zijn opgenomen in de garantievoorwaarden die eventueel bij de artikelen zijn bijgesloten.

  Wij zijn aansprakelijk jegens u voor schadevergoeding of schadeloosstelling in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid ingevolge opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijk voorschriften.

  In alle andere gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting, wanneer de overeenkomst niet volgens voorschriften wordt uitgevoerd. In dit geval, beperkt tot schadeloosstelling van de voorzienbare en kenmerkende schade. In alle overige gevallen is onze aansprakelijkheid uitgesloten behoudens voor schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid en overeenkomstig de Wet Productaansprakelijkheid.

  Artikel 8: Verzending
  Wij leveren uitsluitend aan fysieke adressen in Nederland als gevolg van de logistiek indeling die wij hanteren. De goederen worden normaliter binnen 3 dagen na uw orderbevestiging geleverd, tenzij anders aangegeven. De verzending wordt verzorgt door PostNL. Wij verzenden de artikelen met zorgvuldigheid en in correcte verpakking. Hierdoor achten wij onszelf niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde artikelen door de schuld van PostNL.

  Artikel 9: Betaling/Levering
  De prijzen vermeld in de website op het ogenblik van de bestelling zijn geldig. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de op dat ogenblik geldende belasting toegevoegde waarde. De leveringskosten worden afzonderlijk per levering aangerekend. De verzendingskosten staan op onze website vermeld. De prijs wordt bovendien tijdens de bestelprocedure aangegeven voordat u de bestelling plaatst.

  De goederen moeten betaald worden overeenkomstig de op de bestelling vermelding betalingswijze. De levering gebeurt uitsluitend op een door besteller opgegeven leveringsadres. Wij stellen de volgende betalingsmodaliteiten voor: rechtstreekse betaling via credit card (Mastercard of Visa), Paypal of iDeal.

  Artikel 10: Garantie
  OMNITAIR staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat OMNITAIR er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  Een door OMNITAIR, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten of vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover OMNITAIR kan doen gelden.

  Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven eigendom van OMNITAIR tot volledige betaling.

  Artikel 12: Klantenservice/Geschillenregeling
  Bij vragen, problemen of klachten omtrent goederen kunt u contact opnemen met OMNITAIR via contactgegevens onder artikel 1 van deze voorwaarden.

  Enig geschil onder deze overeenkomst kan worden voorgelegd aan het platform opgericht voor online beslechting van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  Op overeenkomst tussen OMNITAIR en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 14: Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dien schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

   

   

  TERUG NAAR BOVEN